Naše služby

Naše služby komplexne riešia problematiku správy registratúry. Okrem splnenia všetkých potrebných právnych noriem, vám naše služby poskytnú prenesenie zodpovednosti vyplývajúcich z ustanovení zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach na tretiu osobu.

Vedenie registratúrneho strediska

Zistiť viac

Registratúrny poriadok 
a registratúrny plán

Zistiť viac

Vyraďovacie konanie 

Zistiť viac

Konzultácie 
a školenia

Zistiť viac

;

Vedenie registratúrneho strediska

Komplexné riešenie správy registratúry

Správa registratúrneho strediska zahŕňa

 • protokolárne prevzatie uzatvorených registratúrnych záznamov na základe odovzdávacích protokolov
 • zriadením a vedením registratúrneho strediska s uložením dokladov odberateľa v priestoroch našej spoločnosti
 • fyzická kontrola odovzdávaných registratúrnych záznamov (ukladacích jednotiek), ich množstva a druhu uvedených v odovzdávacích protokoloch
 • uloženie prevzatých registratúrnych záznamov podľa roku vzniku a vecných skupín v zmysle schváleného re­gistratúrneho plánu
 • vyhotovenie ich evidencie pre správu registratúrneho strediska, s vyznačením presného umiestnenia (regál, polica, ukladacia jednotka) – tzv. lokačného plánu
 • pre oprávnené osoby vyhľadávanie v uložených registratúrnych záznamoch v databáze vyhotovenej exportom dát
 • aktualizácia databázy uložených registratúrnych záznamov po každoročnom vyraďovacom konaní a po každej zmene
 • sprístupnenie registratúry oprávneným zamestnancom spoločnosti pri plnení ich pra­covných povinností formou vypožičiavania, vydávania odpisov (kópií alebo scanov) a výpisov z uložených záznamov
 • vedenie evidencie o nazeraní a o vydaných výpisoch a odpisoch
 • vypožičiavanie záznamov mimo priestorov registratúrneho strediska formou reverzu
 • kontrola dodržia­vania výpožičnej lehoty a vedenie evidencie o vypožičaní a vrátení záznamu
 • dôsledné dodržiavanie povinností vyplývajúcich z ustanovení zákona o ochrane osobných údajov
 • ochrana registratúrnych záznamov proti poškodeniu, zničeniu alebo stra­te
 • každoročné vyraďovacie konanie
 • bezpečnú fyzickú likvidáciu vyradených záznamov s certifikátom o ich bezpečnom zlikvidovaní

Registratúrny poriadok
a registratúrny plán

Metodické pomôcky správy registratúry

Registratúrny poriadok a registratúrny plán sú základné pomôcky správy registratúry.
Registratúrny poriadok ustanovuje postup organizácie pri správe registratúry a to najmä pri manipulácii s registratúrnymi záznamami a spismi, ako aj pri náležitom a pravidelnom vyraďovaní záznamov a spisov.
Registratúrny plán usporadúva registratúru organizácie do vecných skupín podľa jednotlivých úsekov činnosti. Jednotlivým vecným skupinám záznamov a spisov určuje registratúrnu značku, znak hodnoty a lehotu uloženia.

vyraďovacie konanie

Zákonná povinnosť, ktorá vám ušetrí priestor

 

Obsahová náplň vyraďovacieho konania:

 • usporiadanie vyraďovaných záznamov podľa roku vzniku a vecných skupín na základe registratúrneho plánu spoločnosti
 • posúdenie a rozhodnutie, či má záznam trvalú dokumentárnu hodnotu (znak hodnoty „A”) a stáva sa archívnym dokumentom, alebo nemá trvalú dokumentárnu hodnotu (bez znaku hodnoty „A”) a po uplynutí lehoty uloženia môže byť fyzicky zlikvidovaný
 • vyhotovenie zoznamov registratúrnych záznamov určených na vyradenie z re­gistratúrneho strediska pre vecné skupiny záznamov bez znaku hodnoty „A” a so znakom hodnoty „A“
 • zaslanie návrhu na vyradenie spolu s takto členenými zoznamami usporiadanými do ročníkov a vecných skupín podľa registratúrneho plánu s uvedením množstva vyradených záznamov vyjadrených v ukladacích jednotkách do miestne príslušného štátneho archívu
 • účasť zamestnanca našej spoločnosti pri odbornej archívnej prehliadke, na základe ktorej zástupca štátneho archívu preverí nadväznosť návrhu na vyradenie na predchádzajúce vyraďovacie konanie a dokumentárnu hodnotu záznamov a vydá rozhodnutie, v ktorom stanoví, ktoré záznamy sa môžu zničiť
 • odstránenie prípadných námietok štátneho archívu
 • príprava vyradených registratúrnych záznamov so znakom hodnoty „A“ na odovzdanie do štátneho archívu
 • bezpečná fyzická likvidácia vyradených registratúrnych záznamov s certifikátom o ich likvidácii

konzultácie a školenia

Najlepší spôsob zlepšenia vedomostí o správe registratúry

 

Cieľom takýchto školení je poskytnúť praktické rady a návody pri evidovaní záznamov a spisov, ich obehu v spoločnosti, vedenia registratúrneho strediska, uloženia (archivácie) a následného vyraďovacieho konania tých, ktorým uplynuli lehoty uloženia.

Informácie a vedomosti, ktoré účastníci na takomto školení získajú, im pomôžu zefektívniť a uľahčiť prácu na úseku správy registratúry.

Konzultácie a školenia poskytujeme v rámci širšieho portfólia našich služieb.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte sa s nimi na nás obrátiť.

Kotešová 230, 013 61 Kotešová

Kontaktný formulár

Máte záujem o naše služby? Neváhajte nás kontaktovať.